راهنمای بیماران
Glucose, Fasting
نام كامل آزمايش Glucose, Fasting, Plasma
واحد تست nmol/L

mg/dl

نمونه پلاسما يا سرم
آمادگي بيمار بيمار بايد حداقل ۸ ساعت قبل از آزمايش ناشتا باشد
زمان نمونه گيري صبح
تداخل داروئي علل بالا بودن گلوكز پلاسما به غير از ديابت عبارت است از نمونه غيرناشتا، تزريق داخل وريدي اخير يا درحال انجام گلوكز،حالات استرس،بيماري كوشينگ،آكرومگالي،فئوكروموسايتوما،

گلوكاگونوما،بيماري شديد كبد،پانكراتيت و داروهايي مثل تيازيد و ساير ديورتيكها و…..

طريقه نگهداري در لوله هاي غير از درب خاكستري كه گلبول قرمز جدا نشده و دردماي محيط قرار گرفته اند گلوكز در هر ساعت mg/dl10-5 كاهش

مي يابد اگر سرم به مدت بيش تر از ۳۰ دقيقه در مجاورت سلولها باشد بايد يك ماده نگهدارنده مانند فلوريد سديم كه از گليكوليز جلوگيري مي كند به نمونه اضافه شود گلوكزسرم يا پلاسما تا ۴۸ساعت در يخچال پايدار است ولي نگهداري نمونه به مدت طولاني حتي در C°۲۰- سبب كاهش گلوكز خواهد شد

به اشتراک بگذارید