راهنمای بیماران
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase
نام كامل آزمايش Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase, Blood
واحد تست IU/g
نمونه اريتروسيت ها
آمادگي بيمار بعضي از داروها و مواد شيميايي كه فرد مبتلا بايد از آنها دوري نمايد شامل:استانيليد،

آسپرين،نفتالين،

فورازوليدون و…..

زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري با استفاده از ضد انعقادهاي فوق آنزيم هاي گلبول قرمز در C°۴ حداقل ۶ روز و در C°۲۵ حداقل ۲۴ساعت پايدار خواهند بود
به اشتراک بگذارید