راهنمای بیماران
Glucagon
نام كامل آزمايش Glucagon, Plasma
واحد تست n/gL – p/gml
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار براي مقادير پايه ناشتايي از شب قبل لازم است در صورتيكه بيمار ديابتي باشد بايد قبل از نمونه گيري به خوبي تحت كنترل باشد اخيراً دريافت راديواكتيو نداشته باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه ممكن است سبب افزايش گلوكاگون شوند عبارتند از بعضي اسيدهاي آمينه مثل  آرژينين،دانازول،گاسترين،گلوكوكورتيكوئيدها،انسولين،نيفديپين. داروهايي كه باعث كاهش گلوكاگون مي شوند عبارتند از آتنولول،پروپرانولول و سكرتين
طريقه نگهداري منجمد، به مدت ۲ ماه در دماي C°۲۰- پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید