راهنمای بیماران
Gliadin IgG/IgA Antibodies
نام كامل آزمايش Gliadin IgG/IgA Antibodies
واحد تست units/ml
نمونه سرم، در اطفال ml25/0 مورد نياز مي باشد
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید