راهنمای بیماران
Giardia lamblia Diagnostic
نام كامل آزمايش Giardia lamblia Diagnostic Procedures
واحد تست  
نمونه مدفوع، مايع دئودنوم،مواد حاصل از بيوپسي از طريق آندوسكوپي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را در دماي اتاق نگهداري نماييد
به اشتراک بگذارید