راهنمای بیماران
Fungus Smear
نام كامل آزمايش Fungus Smear, Stain
واحد تست  
نمونه BM، مايعات استريل بدن،خون،CSF،تراشه پوست و ناخن،مو،خلط ابتداي صبح،

لاواژبرونكوآلوئولار،ادرار

آمادگي بيمار از آلوده شدن نمونه با فلور پوست اجتناب شود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید