راهنمای بیماران
FTA-ABS
نام كامل آزمايش FTA-ABS, Serum
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار در صورت امكان بيمار بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید