راهنمای بیماران
Free Thyroxine Index
نام كامل آزمايش Free Thyroxine Index
واحد تست  
نمونه سرم ارجح است از پلاسما نيز ممكن است بتوان استفاده كرد
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید