راهنمای بیماران
Follicle Stimulating Hormone
نام كامل آزمايش Follicle Stimulating Hormone,Serum, Plasma or Urine
واحد تست سرم:

IU/L

ادرار:

IU/24h

نمونه سرم يا پلاسما، ادرار جمع آوري شده زمان بندي شده
آمادگي بيمار در صورت استفاده از روش RIA، بيمار نبايد اخيراً راديوايزوتوپ دريافت كرده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم يا پلاسمارا جدا كرده و دقت كنيد تا از هموليز جلوگيري شودFSH سرم در C°۲۵-۴ به مدت ۴ساعت، در C°۲۰- به مدت ۲هفته و در C°۷۰- به مدت ۳ماه پايدار خواهد بود در ادرار نيز به مدت ۳ماه در C°۲۰- پايدار خواهد بود از چرخه هاي فريز/ ذوب مكرر اجتناب شود
به اشتراک بگذارید