راهنمای بیماران
Fluphenazine
نام كامل آزمايش Fluphenazine, Serum
واحد تست nmol/L

ng/ml

نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري در طي درمان خوراكي غلظت هاي پلاسما بايد ۱۲ساعت پس از دوز عصرگاهي و قبل از دوز صبح اندازه گيري شود در هنگام درمان با فلوفنازين دكانوات(فرم تزريقي) غلظت هاي پلاسما بايد درست قبل ازتزريق بعدي اندازه گيري شود
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید