راهنمای بیماران
Fibronectin, Fetal, Cervicovaginal Secretions
نام كامل آزمايش Fibronectin, Fetal,

Cervicovaginal Secretions

واحد تست ng/ml
نمونه ترشحات سرويكوواژينال،سواب از vaginal vault
آمادگي بيمار بيماران با علائم و نشانه هاي زايمان زودرس بايد بين هفته۲۴ و ۳۴ حاملگي نمونه گيري شوند غشاهاي آمينوتيك بايد دست نخورده باشند و ديلاتاسيون دهانه رحم بايد حداقل باشد.بيمار نبايدcerclageدهانه رحم و خونريزي داشته باشد.بيماران بدون علامت بايد بين هفته هاي ۲۲ و ۳۰حاملگي

نمونه گيري شوند

زمان نمونه گيري غشاهاي آمنيوتيك دست نخورده،

ديلاتاسيون گردن رحم كمتر از cm2 و افاسمان كمتر از ۸۰% ،نمونه گيري نه قبل از هفته ۲۴ و نه بعد از هفته ۳۴حاملگي

تداخل داروئي  
طريقه نگهداري براي ۳روز در دماي C°۸-۲ قابل نگهداري است
به اشتراک بگذارید