راهنمای بیماران
Fibrinogen
نام كامل آزمايش Fibrinogen
واحد تست mg/ml
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي استروژن ها و OCP ممكن است سبب افزايش فيبرونوژن شوند درحاليكه استروئيدهاي آنابوليك،آندروژنها،

آسپارژيناز،فنوباربيتال،استرپتوكيناز،

اوروكيناز و اسيدوالپروئيك

سطح فيبرونوژن را كاهش ميدهند 

طريقه نگهداري در اولين فرصت ممكن پلاسما از سلولها جدا شود پلاسما در دماي اتاق تا ۲ساعت و در۲تا۴درجه سانتيگراد تا ۴ساعت قابل نگهداري است درغير اينصورت به صورت منجمد نگهداري شود 
به اشتراک بگذارید