راهنمای بیماران
Ferritin
نام كامل آزمايش Ferritin, Serum
واحد تست ng/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار هنگامي كه بيمار تحت درمان با آهن است تعيين فريتين سرم خيلي قابل اعتماد نخواهد بود
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم را از لخته جدا كرده و در يخچال نگهداري نماييد
به اشتراک بگذارید