راهنمای بیماران
Factor XIII
نام كامل آزمايش Factor XIII
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در اولين فرصت ممكن پلاسما را از سلولها جدا نماييد پلاسما ممكن است روي يخ تا ۴ ساعت قابل نگهداري باشد درغير اينصورت بايد به صورت منجمد نگهداري شود
به اشتراک بگذارید