راهنمای بیماران
Ethulene Glycol
نام كامل آزمايش Ethulene Glycol,Serum or Plasma
واحد تست mg/dl
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید