راهنمای بیماران
Ethosuximide
نام كامل آزمايش Ethosuximide, Serum or Plasma
واحد تست μmol/L

يا

μg/ml

نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري درهنگام وضعيت ثابت يعني ۵ تا ۱۴ روز پس از شروع مصرف دارو
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید