راهنمای بیماران
Erythropoietin
نام كامل آزمايش Erythropoietin, Serum
واحد تست mIU/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار در صورت استفاده از روش RIA برخورد اخير با راديوايزوتوپها ممكن است تاخل ايجاد كند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي استازولاميد،

آمفوتريسين B،سيس پلاتين،انالاپريل،فورزمايد و تئوفيلين سطح EPO را كاهش مي دهند استروئيدهاي آنابوليك،آندروژن ها،اپي نفرين،دانوروبي سين،فنوترول و هورمون رشد ممكن است سطوح EPOسرم را افزايش دهند

طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید