راهنمای بیماران
Eosinophil Count
نام كامل آزمايش Eosinophil Count
واحد تست  
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید