راهنمای بیماران
Enterovirus Polymerase Chain Reaction
نام كامل آزمايش Enterovirus Polymerase Chain Reaction
واحد تست  
نمونه خون، CSF و بافتهايي مثل غدد لنفاوي و بافت ميوكارديال
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه ها در اولين فرصت ممكن بايد به آزمايشگاه انتقال داده شوند درصورتي كه برروي نمونه ها بلافاصله كار انجام نمي شود بايد فريز شده و در C°۸۰- نگهداري شوند
به اشتراک بگذارید