راهنمای بیماران
Entamoeba Histolytica
نام كامل آزمايش Entamoeba Histolytica Antigen Detection & Serology
واحد تست  
نمونه مدفوع تازه تهيه شده براي رديابي آنتي ژن؛ سرم جهت رديابي آنتي بادي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري درصورت منفي شدن نتايج درصورتي كه انديكاسيون باليني داشته باشد بايد تستهاي سرولوژيك ۵تا۷ روز بعد تكرار شوند
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید