راهنمای بیماران
Electron Microscopic
نام كامل آزمايش Electron Microscopic Examination for Viruses, Stool
واحد تست  
نمونه مدفوع اسهالي حاد بيماري،ضايعات پوست،بافتها

(بيوپسي/اتوپسي)

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید