راهنمای بیماران
Drugs of Abuse Testing
نام كامل آزمايش Drugs of Abuse Testing, Urine
واحد تست  
نمونه ادرار
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري يخچال
به اشتراک بگذارید