راهنمای بیماران
Dihydrotestosterone
نام كامل آزمايش Dihydrotestosterone, Serum
واحد تست pg/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم را از پلاسما جدا و فريز كنيد
به اشتراک بگذارید