راهنمای بیماران
Diazepam
نام كامل آزمايش Diazepam, Serum
واحد تست μmol/L

يا

μg/ml

نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري يك ساعت پس از دوز خوراكي يا ۱۵دقيقه بعد از مصرف داخل وريدي مي توان حداكثر سطح خوني را اندازه گيري كرد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري فريز نكنيد
به اشتراک بگذارید