راهنمای بیماران
Dehydroepiandro-sterone & Dehydroepiandro-sterone Sulfate
نام كامل آزمايش Dehydroepiandro-sterone & Dehydroepiandro-sterone Sulfate, Serum or plasma
واحد تست DHEA:

ng/ml

DHEA-S : μg /dl

نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي كورتيكوتروپين،كلوميفن،متيراپون ممكن است سبب افزايش اين دو هورمون شوند درحاليكه استروئيدهاممكن است سبب كاهش شوند
طريقه نگهداري سرم يا پلاسما در عرض ۱ساعت پس از نمونه گيري بايد جدا شود سرم يا پلاسما ۲۴ساعت در C°۴قابل نگهداري است و بيشتر از اين بايد منجمد شود
به اشتراک بگذارید