راهنمای بیماران
D-Dimers & Fibrinogen Degredation Products
نام كامل آزمايش D-Dimers & Fibrinogen Degredation Products
واحد تست μg /ml
نمونه پلاسما، در بعضي كاوشها براي FDP از سرم استفاده مي شود
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در اولين فرصت ممكن پلاسما را از سلولها جدا كنيد پلاسما در دماي اتاق تا ۸ساعت و روي يخ تا ۲۴ساعت قابل نگهداري است درغير اينصورت منجمد شود درصورت استفاده از سرم

مي توان تا يك هفته در يخچال نگهداري كرد

به اشتراک بگذارید