راهنمای بیماران
Clot Retraction
نام کامل ازمایش Clot Retraction
واحد تست
نمونه خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید