راهنمای بیماران
Clostridium difficile Toxin Assay and Culture
نام کامل ازمایش Clostridium difficile Toxin Assay and Culture
واحد تست
نمونه نمونه مدفوع اسهالي يا نمونه هاي به دست آمده از پروكتوسكوپي مورد نياز است نمونه هاي مدفوع سفت نبايد براي رديابي توكسين مورد ارزيابي قرار گيرند.مواد كشت ممكن است از صفاق و بافت ها به دست آمده باشند
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه را در مكاني سرد نگهداري كنيد و در صورت تاخير در انجام آزمايش بايد نمونه فريز گردد
به اشتراک بگذارید