راهنمای بیماران
Clomiphene Test
نام کامل ازمایش Clomiphene Test
واحد تست
نمونه سرم
آمادگي بيمار به مدت ۴ هفته درجه حرارت پايه بدن بيمار ثبت مي گردد.اطمينان حاصل كنيد كه بيمار حامله نباشد و تخمدانها بزرگ نباشند از روز پنجم عادت ماهيانه روزانه ۵۰ ميلي گرم كلوميفن خوراكي به مدت ۵روز تجويز مي گردد از ۲۴ساعت قبل از نمونه گيري نبايد بيمار تيزوتوپ دريافت كرده باشد
زمان نمونه گيري  يك نمونه قبل از تجويز كلوميفن، يك نمونه ۲۰دقيقه پس از تجويز و يك نمونه هم ۵ تا ۹ روز پس از تجويز كلوميفن گرفته مي شود
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید