راهنمای بیماران
Citrate, Serum, Plasma, or Urine
نام کامل ازمایش Citrate, Serum, Plasma, or Urine
واحد تست mg /24h
نمونه ادرار ۲۴ساعته
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري نمونه بايد در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید