راهنمای بیماران
Cholesterol, Total, Serum or Plasma
نام کامل ازمایش Cholesterol, Total, Serum or Plasma
واحد تست mg /dl
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار جمع آوري نمونه جهت بررسي ليپيدها خون پس از ۱۰تا۱۲ساعت ناشتايي شبانه صورت مي گيرد كه به خصوص در مورد تري گليسريدها از اهميت خاصي برخوردار بوده ولي در مورد كلسترول تاثير چنداني ندارد. ثابت بودن رژيم غذايي و وزن در طي سه هفته اخير تاثير بسزايي در تعيين ميزان كلسترول دارد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  در صورت نگهداري نمونه در دماي ۷۰- درجه سانتي گراد سالانه ۲ درصد از ميزان كلسترول كاسته مي شود
به اشتراک بگذارید