راهنمای بیماران
Chloride, Serum, Plasma, or Blood
نام کامل ازمایش Chloride, Serum, Plasma, or Blood
واحد تست mmol / L
نمونه سرم، پلاسما، خون كامل
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید