راهنمای بیماران
Chlorid, Urine
نام کامل ازمایش Chlorid, Urine
واحد تست mmol / 24h
نمونه نمونه ادرار زمان بندي شده يا راندوم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید