راهنمای بیماران
Chamydia Group Serology
نام کامل ازمایش Chamydia Group Serology
واحد تست
نمونه سرم
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید