راهنمای بیماران
Ceruloplasmin, Serum or Plasma
نام کامل ازمایش Ceruloplasmin, Serum or Plasma
واحد تست mg /day
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد ناشتا باشد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري سرم يا پلاسما را جدا و فريز نماييد
به اشتراک بگذارید