راهنمای بیماران
Cerebrospinal Fluid IgG: Albumin Ratio, IgG Index, and IgG Synthesis Rate
نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid IgG: Albumin Ratio, IgG Index, and IgG Synthesis Rate
واحد تست mg /day
نمونه CSF و سرم حداقل mL5/0-1/0 از مايع مغزي نخاعي و ترجيحاً mL3 مورد نياز مي باشد
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه CSF در يخچال و دماي C°۴ نگهداري شود
به اشتراک بگذارید