راهنمای بیماران
Cerebrospinal Fluid Glycine
نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid Glycine
واحد تست μmol / L
نمونه CSF و پلاسما(هپارينه)
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري نمونه ناشتا ارجح مي باشد
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید