راهنمای بیماران
Cerebrospinal Fluid Glucose
نام کامل ازمایش Cerebrospinal Fluid Glucose
واحد تست  mg /dl
نمونه CSF
آمادگي بيمار انجام آزمايش گلوكز پلاسما نيز لازم است و به طور ايده آل بهتر است دو ساعت قبل از انجام آزمايش برروي CSF انجام گردد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید