راهنمای بیماران
Cerebropinal Fluid Protein Electrophoresis
نام کامل ازمایش Cerebropinal Fluid Protein Electrophoresis
واحد تست mg /day
نمونه CSF
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید