راهنمای بیماران
Catecholamines, Fractionation
نام کامل ازمایش Catecholamines, Fractionation
واحد تست pg /ml
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار مصرف داروهايي مانند متيل دوپا و پروپرانولول كه شبيه به اپي نفرين و نور اپي نفرين هستند بايد يك هفته قبل از انجام آزمايش قطع گردند.مصرف غذاهايي كه حاوي كاتكولامين فراوان هستند بايد متوقف گردد.بيمار به هنگام آزمايش بايد كاملاً راحت و به دور ازاسترس هاي روحي و فيزيكي كه باعث ترشح كاتكولامين مي گردند باشد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید