راهنمای بیماران
Catecholamines, Fractionation, Urine
نام کامل ازمایش Catecholamines, Fractionation, Urine
واحد تست μg /24h
نمونه ادرار ۲۴ساعته(براي تشخيص فئوكروموسايتوما جمع آوري شبانه ادرار توصيه مي شود)
آمادگي بيمار بيمار نياز به آمادگي دقيق دارد. آ‍زمايشگاه بايد ليستي از غذاها و داروهايي كه با آزمايش تداخل دارد را به بيمار ارايه كند
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه در طي جمع آوري و بعد از آن بايد در يخچال نگهداري شود
به اشتراک بگذارید