راهنمای بیماران
Cardiac Markers: Laboratory Assessment
نام کامل ازمایش Cardiac Markers: Laboratory Assessment
واحد تست
نمونه سرم، پلاسما يا خون كامل حاوي ضد انعقاد
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري در هنگام پذيرش بيمار و ۹-۶ ساعت پس از بستري شدن و در صورتيكه دو نمونه اول منفي بودند، ۲۴-۱۲ساعت بعد تكرار  مي شود
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید