راهنمای بیماران
Carcinoembryonic Antigen, Serum
نام کامل ازمایش Carcinoembryonic Antigen, Serum
واحد تست ng / ml
نمونه از سرم يا پلاسما (معمولا” از سرم استفاده مي شود)،همچنين از مايعات تجمع يافته،لاواژ برونكوآلوئولار و CSF نيز مي توان استفاده نمود
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري قبل از جراحي،حدود ۴ هفته پس از جراحي، سپس هر ۲تا۳ماه يكبار و به مدت ۲سال يا بيشتر در بيماراني كه در مرحله п يا ш بيماري هستند
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  بايد هرچه زودتر سرم يا پلاسما را از سلولها جدا نمود و در صورتي كه ظرف مدت ۲۴ساعت آزمايش انجام مي گردد آن را در يخچال نگهداري نمود در صورت نگهداري به مدت طولاني تر بايد نمونه را در C°۲۰- در فريزر قرار داد حمل و جابجايي نمونه حتماً بايد روي يخ صورت گيرد
به اشتراک بگذارید