راهنمای بیماران
Carbamazepine
نام کامل ازمایش Carbamazepine, Serum
واحد تست μg / ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  كاربامازپين بايد قبل از مصرف آخرين دوز مصرفي اندازه گيري گردد
زمان نمونه گيري  در زماني كه در وضعيت ثابت غلظت است كه حدوداً ۸-۳روز براي رسيدن به اين وضعيت زمان مي برد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید