راهنمای بیماران
Calcium
نام کامل ازمایش Calcium, Ionized, Serum
واحد تست mmol /L
نمونه خون كامل(ترجيحاً)، سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  بيمار بايستي براي مدت ۳۰دقيقه قبل از جمع آوري نمونه دراز بكشد
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را به صورت بي هوازي نگهداري نماييد.در اينصورت می توان آن را به مدت ۴۸ ساعت در C°۴ و دو ساعت در حرارت اتاق نگهداري نمود
به اشتراک بگذارید