راهنمای بیماران
Calcium, Urine
نام کامل ازمایش Calcium, Urine
واحد تست mg /24h
نمونه ترجيحاً از نمونه ادرار ۲۴ ساعته استفاده شود.براي محاسبه نسبت كلسيم به كراتينين از نمونه ادرار راندوم نيز مي توان استفاده كرد
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید