راهنمای بیماران
CA 19-9
نام کامل ازمایش CA 19-9, Serum
واحد تست kU/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه براي انتقال حتماً بايستي به شكل فريز درآيد
به اشتراک بگذارید