راهنمای بیماران
CA 15-3
نام کامل ازمایش CA 15-3 Serum
واحد تست kU/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه سرم به مدت ۲ هفته در دماي C°۴ و به مدت طولاني تر در دماي C°۷۰- قابل نگهداري است
به اشتراک بگذارید