راهنمای بیماران
C1 Esterase Inhibitor
نام کامل ازمایش C1 Esterase Inhibitor, Serum
واحد تست mg /dl
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  نمونه بايد در يخچال نگهداري گردد
به اشتراک بگذارید