راهنمای بیماران
Body Fluid Chemical Analysis
نام كامل آزمايش Body Fluid Chemical Analysis
واحد تست  
نمونه مايع پريكارد، پريتوئن يا پلور
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید